انتخاب مهندس چمنیان به عنوان عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان

1401/10/20

اشتراک گذاری

مهندس محمدعلی چمنیان برای دومین دوره به عنوان عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان انتخاب شد.

مهندس محمدعلی چمنیان
هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس خانه صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی برگزار شد و آقایان مهندس محمدعلی چمنیان، فیروز ابراهیمی، احد خوشرو، محمدمهدی شکورزاده، غلامرضا نوفرستی، فرهاد سحرخیز، احسان شجاعی به عنوان اعضای هیات مدیره و بازرس آقای سعید صالحی زاده با حداکثریت آرا انتخاب شدند.

رئیس سازمان صمت
این مجمع با حضور مدیران ارشد وزارت صمت، رئیس سازمان صمت و روسای انجمن های همگن خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
خانه صنعت، معدن و تجارت