پشتیبانی منابع انسانی

معرفی مختصر واحد پشتیبانی منابع انسانی


پشتیبانی منابع انسانی گامی موثر در جهت حمایت سرمایه انسانی.


واحد پشتیبانی منابع انسانی، زیرمجموعه معاونت سرمایه انسانی شرکت نیان الکترونیک می باشد. پایداری و بقاء یک سازمان نیازمند رویکرد ویژه ای در خصوص تامین شرایط مناسب در فضای فیزیکی و روانی محیط کار دارد، که این واحد در نیان الکترونیک با فلسفه ی تامین این شرایط و به منظور ارتقاء رضايت و وفاداری پرسنل راه اندازی گردیده است.

در هر سازمانی تامین نیازهای اصلی کارکنان در محیط کاری از امور حیاتی آن سازمان به شمار می رود. بدون در نظر گرفتن این مهم، توقع درست و به جا انجام دادن امور انتظاری بیهوده است.


ارزیابی مستمر امکانات فیزیکی و تأمین امکانات، ایجاد زیرساخت های حمایتی از طریق پوشش های بیمه ای مختلف، بهینه سازی بسته های حمایتی-معیشتی و ارتقاء مستمر خدمات ایاب و ذهاب، دغدغه های اصلی این واحد در پشتیبانی از سرمایه انسانی شرکت است.