خط مشی کیفیت

بيانيه خط مشی كيفيت


شركت نيان الكترونيك بعنوان شركتی دانش بنيان در زمينه طراحی و توليد مبدل های الكترونيكی انرژی الكتريكی و مديريت و اجرای پروژه های مرتبط، در راستای ارتقای همه جانبه متناسب با چشم انداز، ماموريت و جهت گیری استراتژیک سازمان و همچنين ارج نهادن به انتظارات مشتريان و ساير ذينفعان، خود را به تدوين سياست ها، استقرار، اجرا و بهبود مستمر اصول و الزامات سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2015 ملزم دانسته و خط مشی سازمان را به شرح زير اعلام می دارد:


1.پايداری سازمان از طريق توسعه بازار و محصول
2. افزايش مستمر تعداد مشتريان وفادار و كوشش در ارتقای سطح وفاداری آنها
3. افزايش دانش و آگاهی مشتريان نسبت به محصولات، خدمات و توانمندی های سازمان، به منظور هدايت ايشان در تصميم گيری آگاهانه تر
4. تلاش جهت انطباق سازمان و فرآيندهای آن با مناسب ترين استانداردهای مرتبط مديريتی و فنی روز دنيا
5. توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات و گسترش فرهنگ استفاده از آن
6. ايجاد سازمانی نوآور و پيشرو از طريق توليد دانش فنی و مديريتی
7. ايجاد بستری مناسب به منظور بهبود نحوه انديشيدن، ارتقای فرهنگ سازمانی، افزايش شايستگی ها و مشاركت كاركنان
 


مديريت سازمان ضمن تعهد خود مبنی بر بازنگری مداوم و تامين و مديريت منابع لازم جهت افزايش اثربخشی سيستم مديريت كيفت، سرلوحه قرار دادن اين خط مشی در انجام تمامی امور و رعايت و اجرای موثر اصول و الزامات سيستم مديريت كيفيت مستقر در سازمان را به كليه همكاران تاكيد می نمايد.


بيانيه خط مشی نظام های مديريتی مكمل


شركت نيان الكترونيك، در راستای تحقق خط مشی كيفيت و همچنين تعهدات قانونی و مسئولیت های اجتماعی خود بعنوان شركتی دانش بنيان، نوآور و پيشرو در زمينه طراحی و توليد مبدل های الكترونيكی انرژی الكتريكی و مديريت و اجرای پروژه های مرتبط، استانداردسازی فرآيندهای خود را، به منظور شناسایی و برآوردن نيازهای حال و آينده مشتريان و ساير ذينفعان، همواره مدنظر داشته و خود را به تحلیل ریسک ها و فرصت ها متناسب با ماهیت فعالیت های سازمان ، تدوين سياست ها، استقرار، اجرا و بهبود مستمر اصول و الزامات نظام های مديريتی ملزم دانسته و با رويكرد استانداردهای ISO 45001:2018، ISO 14001:2015 ,ISO10015:1999 ,ISO10002:2018 وISO10006:2003 خط مشی سازمان را به شرح زير، اعلام می دارد:


1.حداكثر تلاش در جهت ارتقای سطح سلامت و ايمنی سرمايه های انسانی سازمان از طريق شناسايی و كنترل عوامل خطرزا، پيشگيری از مصدوميت و بيماری، انجام مراقبت های دوره ای، برگزاری آموزش های موثر، استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود و دانش روز، همچنين توسعه و تامين منابع پيرو بررسی و انطباق با استانداردهای مربوطه.
2. توجه روزافزون به حفظ محیط زیست از طریق به کارگیری فناوری نوین و سازگار با محیط زیست، بهره برداری بهینه از منابع طبیعی، پایش و نظارت مستمر بر جنبه های زیست محیطی فعالیت ها و آگاهی رسانی به پرسنل و ذینفعان در این زمینه.
3.افزايش پيوسته شايستگی های كاركنان از طريق شناسايی توانمندی های دانشی، مهارتی و نگرشی مورد نياز، تجزيه تحليل اختلاف سطح موجود و مطلوب و تعيين راهكارهای موثر از جمله برنامه ريزی و ارائه آموزش های اثربخش.
4.استفاده حداكثری از تجربه و تخصص مشتريان و ساير ذينفعان در جهت بهبود هر چه بيشتر كيفيت محصولات و خدمات به منظور ارج نهادن به زمان صرف شده برای ارائه نظرات و شكايات از طريق پاسخگويی سريع و جامع به پيشنهادات و انتقادات و بررسی صادقانه و منصفانه شكايات ايشان.
5.توسعه روابط پايدار و سودبخش متقابل با مشتريان و ساير ذينفعان پروژه از طريق طرح ريزی مديريت پروژه و پايش مستمر عوامل موثر بر كيفيت پروژه همراه با حفظ و ارتقای دانش مديريت كيفيت در اجرای پروژه های خدمات مهندسی
 


مديريت سازمان ضمن تعهد خود مبنی بر بازنگری مداوم نظام های تدوين شده و تامين و مديريت منابع لازم جهت افزايش اثر بخشی آنها، سرلوحه قراردادن اين خط مشی در انجام تمامی امور و رعايت و اجرای موثر اصول و الزامات نظام های مديريتی مستقر در سازمان را به كليه همكاران تاكيد می نمايد.

 

 

تیرماه 1398