مراسم توزیع غذای نذری (شله) اربعین در شرکت نیان الکترونیک

1402/06/16

اشتراک گذاری

 

مراسم اربعین

مراسم اربعین نیان

نیان الکترونیک

نیان الکترونیک

نذری نیان الکترونیک

شله مشهدی