• معرفی مختصر واحد منابع انسانی اصلی ترین سرمایه نیان الکترونیک، منابع انسانی آن است. واحد منابع انسانی، زیرمجموعه معاونت سرمایه انسانی شرکت نیان الکترونیک می باشد، که براساس نقش های چهارگانه ی مدل اولریچ، عمدتا ایفاکننده ی نقش"امور کارکنان" است. فعالیت
  • معرفی مختصر واحد تعالی منابع انسانی تعالی منابع انسانی رویکردی بنیادی به رشد و ارتقاء کارکنان. واحد تعالی منابع انسانی، زیرمجموعه معاونت سرمایه انسانی شرکت نیان الکترونیک می باشد، که از فرایندهای قوی و نهادینه شده ی شرکت دانش بنیان نیان است. نام گذاری
  • معرفی مختصر واحد پشتیبانی منابع انسانی پشتیبانی منابع انسانی گامی موثر در جهت حمایت سرمایه انسانی. واحد پشتیبانی منابع انسانی، زیرمجموعه معاونت سرمایه انسانی شرکت نیان الکترونیک می باشد. پایداری و بقاء یک سازمان نیازمند رویکرد ویژه ای در خصوص تامین
  • معرفی مختصر واحد مطالعات منابع انسانی استراتژیست منابع انسانی. واحد مطالعات منابع انسانی، زیرمجموعه معاونت سرمایه انسانی شرکت نیان الکترونیک می باشد، که با هدف پایش مستمر کمیت و کیفیت سرمایه ی انسانی موجود در سازمان ایجاد شده است. شرکت نیان با
  • معرفی مختصر واحد HSE نیان الکترونیک متعهد به حفظ ایمنی و سلامت سرمایه های انسانی. واحد HSE، زیرمجموعه معاونت سرمایه انسانی نیان الکترونیک می باشد، که به منظور حفظ سلامت و ایمنی پرسنل به عنوان اصلی ترین سرمایه های واحد صنعتی، ایجاد شده است. واحد HSE