جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه برق کشور با استفاده از PSO و TLBO

1401/06/30

اشتراک گذاری

نویسندگان:
-جواد ریوندی (کارشناس تحقیق و توسعه نیان الکترونیک)
-علی مروجی (کارشناس تحقیق و توسعه نیان الکترونیک)


نام کنفرانس:
کنفرانس بین المللی مهندسی برق


تاریخ و محل کنفرانس:
دانشگاه تهران - اردیبهشت 1395


دانلود مقاله